Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Praca tymczasowa

Aby podjąć pracę tymczasową, należy złożyć u nas kwestionariusz. Można to zrobić osobiście w siedzibie Agencji lub bezpośrednio z naszej strony ankieta on-line. Bardzo ważne jest, aby wypełniona została cała ankieta, w miarę możliwości precyzyjnie i szczegółowo.  W chwili, gdy wpłynie do nas zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, nasz Konsultant kontaktuje się z osobami znajdującymi się w naszej bazie Kandydatów i zaprasza na spotkanie. Informuje wówczas o tym, jak wyglądać będzie cały proces rekrutacji i kiedy się zakończy, gdzie odbywać się będzie praca, jak długo, na jakim stanowisku i jakie wynagrodzenie oferuje pracodawca użytkownik.

 

Następnie rozpoczyna się procedura związana z przygotowaniem do pracy i zatrudnieniem Kandydata, który poproszony zostanie o: 

  • Dostarczenie kserokopii dokumentów potwierdzających zadeklarowane doświadczenie zawodowe i uzyskane kwalifikacje, 
  • Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich, 
  • Odbycie szkolenia BHP w zakresie podstawowym, 
  • Podanie informacji niezbędnych do zatrudnienia: (NIP, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, właściwego dla Kandydata urzędu skarbowego). 

 

W tym momencie podpisujemy umowę, wręczamy Kandydatowi skierowanie do pracy i Kartę Kontrolną. 

 

BARDZO WAŻNE! 

Wraz z umową wręczamy Regulamin, którego przestrzeganie jest obowiązkiem Pracownika i Zleceniobiorcy Tymczasowego.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego (dokładny termin podany jest w Regulaminie) Pracownik Tymczasowy zobowiązany jest dostarczyć do Agencji lub wskazanego Konsultanta Kartę kontrolną, dokumentującą jego pracę w miesiącu poprzednim. Wszystkie zatrudnione osoby mogą co miesiąc monitorować wysokość swojego wynagrodzenia:

  • Pracownicy tymczasowi co miesiąc i bez dodatkowych wniosków otrzymują informację o wynagrodzeniu (tzw. „paski”),
  • Zleceniobiorcy tymczasowi mogą zwrócić się o wystawienie informacji o osiągniętym dochodzie.

 

Na życzenie wszystkich zatrudnionych osób wystawiamy zaświadczenie o uzyskanych dochodach i zatrudnieniu. 


Płatność wynagrodzeń odbywa się raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca (umowy o pracę). W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenia, dzień wypłaty wynagrodzenia zapisany jest w umowie.

 

Uwaga! Dzień wypłaty wynagrodzenia z umowy o pracę to jednocześnie ostateczny dzień wpływu na konto pracownika. Jeśli wypłata przypada w dniu wolnym od pracy, dniem obowiązującym do wypłaty jest ostatni dzień roboczy. W przypadku wynagrodzenia z umowy zlecenia, dzień wypłaty wymieniony w umowie to dzień, w którym Agencja ma obowiązek złożyć w banku przelew.

 

Agencja nigdy i w żadnym momencie nie pobiera jakichkolwiek opłat ani prowizji z tytułu zatrudnienia pracownika!